Kampioenschap clubmatch 2019 hoofdkeurmeester Michael Kunze uit Duitsland

Kampioenschapsclubmatch, 23 juni 2019

Met groot genoegen nodigen wij u uit om in te schrijven voor de Kampioenschapsclubmatch van de Hovawart Rasvereniging Nederland. Deze zal worden gehouden op 23 juni 2019 op het terrein van:

Dierencentrum Sevenum Romerweg 20 5975 PL Sevenum

Als keurmeester komt De heer Michael Kunze  raskeurmeester voor de Hovawart uit Duitsland

Deze show zal geheel onder auspiciën en reglementen van de Raad van Beheer georganiseerd worden.

Aanvang van de show: 10.00 uur

Inschrijven

  • Stamboom insturen via de upload functie. Bestandsformaat Pdf. Hebt U deze al eerder gestuurd is dit niet nodig
 

Gegevens eigenaar

  • Inschrijfgeld zoals aangegeven in bovenste kolom is voor de eerste hond, bij meerdere honden van een eigenaar krijgt U € 5,00 korting voor elke volgende hond. Inschrijfgeld dient overgemaakt te zijn voor 10 juni 2019 op rekeningnummer NL26 RABO 0142 3436 92 tnv Hovawart Rasvereniging Nederland onder vermelding van de naam hond en eigenaar. Inschrijving sluit op 10 juni 2019. Wij willen U er op wijzen dat deelname aan dit evenement geheel voor eigen risico is, de HRN is niet aansprakelijk voor welk letsel of schade dan ook aan mens, dier of materialen
  • Ondergetekende verklaart a : dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met in dit reglement. b: dat de door hem/haar ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen. c: dat de hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is. d: dat hij zich verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
 

Verification

Secretariaat open: 9.00 uur